Cutetamil.net Poems

Cutetamil.net Poems

cute tamil poems

For more poems : http://cutetamil.net

தொலைந்துபோகிறேன்

LovePosted by theepz Wednesday, May 09 2007 01:04:50
கொள்ளி வைத்து விட்டாய்

தீக்குச்சி

யாருடையதாய்

இருந்தால் என்ன?!!

சந்தோசம் இல்லாமலே

வாழக் கற்றாகிவிட்டது

பிழிந்து எடுக்கும்

துயரங்களுக்கு நடுவில்

எனக்கு பிடிக்கலாம்

பைத்தியம்!

துயரத்துக்கு என்று தான் விடிவு??

விடை தேடும் கூட்டத்தோடு

கூட்டமாய் தொலைந்து போகிறேன்
  • Comments(4)//poems.cutetamil.net/#post4