Cutetamil.net Poems

Cutetamil.net Poems

cute tamil poems

For more poems : http://cutetamil.net

என் நெஞ்சதில்

LovePosted by guest Wednesday, May 16 2007 17:29:21

நீ இருந்து
நேசதின் வலியை
பாசதால் மறைக்கிறேன்
பாவையை புரிந்துகொள்
பூவைவிட மென்மையானது
இந்த பூவையின் நெஞ்சம்
சொல் தாங்கமாட்டேன்
கல் இல்லை என் இதயம்
கசக்காதே உன் வார்தைகளால்
வலிக்குதடா . . .

  • Comments(0)//poems.cutetamil.net/#post21